کتاب ماه کلیات 96

620,000 ریال

موجود

کد محصول : HZ13094
نام محصول : کتاب ماه کلیات 96

توضیحات

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب

سال هشتم، شماره دوازدهم

توجه به میراث مکتوب ضرورتی غیر قابل اجتناب

الشریعة الی استدراک الذریعة (ج2)

برنامه مدیریت حفاظت در کتابخانه کنگره آمریکا

کتاب شناسی توصیفی فهرست های دست نوشته نسخه های خطی در کتابخانه های ایران

میزگرد فهرست نگاری و نسخه شناسی نسخ خطی فارسی در کتابخانه ملی پاریس

کتاب شناسی خط و کتابت در یک نگاه