ماهنامه کتاب ماه کلیات 84

550,000 ریال

موجود

توضیحات

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب

سال هفتم ، شماره دوازدهم

مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات در کتابداری

بحران معرفت شناسی در مدیریت کتابخانه های دیجیتالی

میزگرد چالش های مدیریت در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاهی و تحقیقاتی

کتابخانه های دیجیتال در عصر اطلاعات الکترونیکی

فهرست کتاب های منتشر شده در آبان ماه 83