ماهنامه تخصصی کتاب ماه دین 103-102

500,000 ریال

موجود

توضیحات

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب

سال نهم ، شماره 6 و 7

فلسفه طبیعی معتزلیان مطرفی

تحولات تاریخی، سیاسی و علمی مرجعیت دینی شیعه امامی

ترجمه اصول کافی

مفضل بن عمر جعفی و کتاب الصراط

حرکت و تحول از دیدگاه قرآن

تاریخ ادیان ابتدایی و قدیم

مکان های مقدس زیارتی

قرائتی از اندیشه معاصر اسلامی

نگاهی به کتاب های جهان عرب