فصلنامه تخصصی مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام 6 و 7

500,000 ریال

موجود

توضیحات

سال دوم

سفرهای عرفانی و سمت و سوی آن

نگرش دیگر به فقه

هفت شهر عشق

نقشه موضوعات و مسائل یک تمدن

به انضمام ویژه نامه «سلسله جنبان عشق» (شرح حال مرحوم آیت الله حاج سید علی شوشتری)