تخفیف!

دلیل المخطوطات (دورۀ 4 جلدی)

23,500,000 ریال

این کتاب با عنوان “دلیل المخطوطات” به زبان عربی تألیف شده و نویسندۀ نام آشنای آن علامۀ محقق سید احمد حسینی اشکوری است که حدود نیم قرن در حوزۀ فهرست نگاری مخطوطات اسلامی تجربه دارد.

این فهرست حاصل بیش از سی سال حضور و سفر مؤلف به کتابخانه های شخصی و عمومیِ فهرست نشده، و تهیۀ فهرست از آن آثار است.

بخشی اندک از این کتاب در یک مجلد به سال 1397 هجری قمری منتشر شده بود، و دبیرخانۀ همایش بین المللی مخطوطات مشرق زمین مفتخر است آن را بدین مناسبت علمی منتشر کند.

افزون بر فهرست کتابخانه ها، چهار مقالۀ تخصصی نیز در این کتاب بدین عناوین ثبت شده است:

1 – کتاب وسائل الشیعة والانجازات العلمیة حوله

2 – مجموعات فنیة

3 – منتخب التصانیف، نورالدین الاخباری

4 – غرفة من بحر السید الصادق، السید محمد رضا الحسینی الجلالی

فهرست کتابخانه ها ی معرفی شده از قرار ذیل است:

جلد اول

1 – مکتبة مدرسة الامام البروجردی – النجف الاشرف

2 – مکتبة السید الکشفی – أصبهان

3 – مکتبة الحاج هدایتی – قم

4 – مکتبة الامام الجمعة الزنجانی – زنجان

5 – مکتبة جلال الدین البری – مکة المکرمة

6 – مکتبة السید النجومی – کرمانشاه

7 – مکتبة المرتضوی – مشهد

جلد دوم

8 – مکتبة الامام الهادی – مشهد

9 – مکتبة عبدالعظیم الهادی – ضحیان، یمن

10 – مکتبة السید مفتی الشیعة – قم

11 – مکتبة الفاضل الخوانساری – خوانسار

12 – مکتبة الجزائری النجفی – النجف الاشرف

13 – مکتبة السید الکوهکمری – قم

14 – مکتبة مدرسة الامام البروجردی – کرمانشاه

15 – مکتبة الفحول القزوینی – قزوین

16 – مکتبة مدرسة النبوی – دزفول

17 – مکتبة السید النبوی – دزفول

18 – مکتبة العلامة الطباطبائی – قم

19 – مکتبة السید العلوی – سبزوار

20 – مکتبة العلامی الکرمانشاهی – کرمانشاه

21 – مکتبة السید علی العدنانی – خرمشهر

22 – مکتبة الارشاد الاسلامی – ساوه

23 – مکتبة المدرسة الاسماعیلیة – شاهرود

24 – مکتبة الحاج رشیدی – کرمانشاه

25 – مکتبة الفیض المهدوی – کرمانشاه

26 – مکتبة السید المیبدی – مشهد

جلد سوم

27 – مکتبة مدرسة الامام الخوئی – مشهد

28 – مکتبة الشیخ العلومی – یزد

29 – مکتبة الخفاف – بیروت

30 – مرکز المطالعات الاسلامیة – کراتشی

31 – مکتبة السید الرضوی – کراتشی

32 – مکتبة جامعة المنتظر

33 – مکتبة السید المهدوی – قم

34 – مکتبة الحائری – کربلاء

35 – مکتبة خالقی الیزدی – یزد

36 – مکتبة مدرسة السلیمانیة – مشهد

37 – مکتبة النجفی الاصبهانی – أصبهان

38 – مکتبة مدرسة الامام الصادق – بروجرد

جلد چهارم کتاب هم شامل فهارس کلی سه جلد مذکور در شش عنوان می باشد.

توضیحات

شابک دوره: 8-119-304-622-978
شابک ج 1: 4-120-304-622-978 در 517 صفحه
شابک ج 2: 1-121-304-622-978 در 512 صفحه
شابک ج 3: 8-122-304-622-978 در 493 صفحه
شابک ج 4: 5-123-304-622-978 در 395 صفحه

توضیحات تکمیلی

وزن 1350 گرم