الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
لغت

نوشته های فارسی باستان هخامنشی (INSCRIPTIONES PALAEO-PERSICAE ACHAEMENIDARUM) (مصور) (HZ17153)

10,900,000 ریال
خرید

فرخی سیستانی ؛ با معنی واژه ها و شرح بیت های دشوار و برخی نکته های دستوری و ادبی (HZ17064)

420,000 ریال
خرید

ریشه شناسی چند واژه ی موسیقی (دفتر سوم) (HZ16901)

420,000 ریال
خرید

واژگان شناسی قرآن (HZ16796)

320,000 ریال
خرید

DIE ARAMAISCHEN FREMDWORTER IM ARABISCHEN واژه های بیگانه (دخیل) در زبان عربی/زیگموند فرانکل (HZ16486)

1,350,000 ریال
خرید

A HEBREW AND ENGLISH LEXICON OF THE OLD TESTAMENT واژه نامه عبری انگلیسی عهد عتیق (کتاب مقدس)، ویلیام جسینیوس (HZ16485)

3,800,000 ریال
خرید

GLASSARY AND INDEX OF THE PAHLAVI TEXTS OF THE BOOK OF ARDA VIRAF ارداویرافنامه، متن پهلوی و توضیحات (HZ16484)

1,500,000 ریال
خرید

THE BOOK OF ARDA VIRAF. (THE PAHLAVI TEXT) (HZ16483)

1,550,000 ریال
خرید

AN OLD PAHLAVI-PAZAND GLOSSARY واژه نامۀ پهلوی – پازند (HZ16482)

1,900,000 ریال
خرید

الکنز الثمین فی صناعة شعر السریان و تراجم شعرائهم المشهورین (HZ16481)

950,000 ریال
خرید

المناهج فی النحو و المعانی عند السریان (HZ16480)

1,000,000 ریال
خرید

واژه نامه سریانی بر بهلول (۳ جلدی) (HZ16479)

5,450,000 ریال
خرید

THE FARHANG I PAHLAVIK فرهنگ پهلوی نیبرگ (HZ16477)

1,250,000 ریال
خرید

A STUDY OF WRITING (پژوهشی در تاریخ نوشتن، به زبان انگلیسی) (HZ16476)

1,300,000 ریال
خرید

FRAHNG I PAHLAVIK (HZ16473)

1,150,000 ریال
خرید

فرهنگ اصطلاحات وقف (HZ16434)

500,000 ریال
خرید

مقاله شناسی توصیفی مسیحیت (HZ16433)

600,000 ریال
خرید

شرح اصطلاحات تصوف (۵ جلدی)

8,000,000 ریال
ناموجود

فرهنگ اسماء الابرار (بیش از ۲۵۰ نام برگرفته شده از قرآن کریم) (HZ16430)

410,000 ریال
خرید

تحسین و تقبیح ثعالبی (HZ16389)

1,300,000 ریال
خرید