الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
زبان انگلیسی

Proceedings of the International Seminar on United Nations: Its Relevance in the Unipolar World (HZ10188)

500,000 ریال
خرید

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (۱۴ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۹) (HZ10187)

300,000 ریال
خرید

تاریخ ایران از کهنترین دوران تا زمان کنونی (۲ جلدی) (HZ17181)

17,500,000 ریال
خرید

ایران در شرق باستان (مصور) (IRAN IN THE ANCIENT EAST) (HZ17179)

14,000,000 ریال
خرید

تاریخ جدید (سفرنامۀ منشی اسماعیل به انگلستان) (اولین سفرنامۀ فارسی به انگلستان)

920,000 ریال
خرید

ایران؛ شرح کوتاهی از سرزمین، کشور داری، دین، هنر و راه و رسم مردمان آن (۳ جلد در یک مجلد)(مصور رنگی)) (PERSIA) (HZ17172)

7,500,000 ریال
خرید

روزنامه سه سال ماندگاری یک مأمور سیاسی در ایران (JOURNAL OF A DIPLOMATE’S THREE YEARS’ RESIDENCE IN PERSIA) (HZ17171)

3,900,000 ریال
خرید

تاریخ جنگهای میان ترکان و ایرانیان (THE TURKES AND THE PERSIANS) (HZ17170)

4,000,000 ریال
خرید

شعر فارسی برای خوانندگان انگلیسی (PERSIAN POETRY FOR ENGLISH READERS) (HZ17168)

4,550,000 ریال
خرید

روزنامه مشاهدات فرستادگان انگلیسی به دربار ایران در سالهای ۱۸۰۱-۱۷۹۹ (A JOURNAL OF OBSERVATION) (HZ17167)

3,500,000 ریال
خرید

سکه های پادشاهان ایران (صفویان – افغانها – افشارها – زندیها – قاجارها) (THE COINS OF THE SHAHS) (مصور) (HZ17166)

7,500,000 ریال
خرید

تاریخ ایران (از آغاز سده نوزدهم تا سال ۱۸۵۸) (A HISTORY OF PERSIA FROM THE BEGINNING OF THE NINETEENTH CENTURY TO THE YEAR 1858) (HZ17162)

5,400,000 ریال
خرید

مشاهدات سفر از بنگال به ایران (در سالهای ۷-۱۷۸۶) (OBSERV ATIONS MADE ON A TOUR FROM BENGAL TO PERSIA IN THE YEARS 1786-7) (HZ17161)

4,800,000 ریال
خرید

بوستان سعدی (THE BUSTAN OF SA’DI) (HZ17159)

8,500,000 ریال
خرید

ششمین پادشاهی بزرگ شرقی (تاریخ اشکانیان) (THE SIXTH GREAT ORIENTAL MONARCHY) (HZ17156)

5,500,000 ریال
خرید

زنان ایرانی و راه و رسمشان (PERSIAN WOMEN AND THEIR WAYS) (HZ17155)

5,600,000 ریال
خرید

ماتیکان هزار داتستان (دادهای ایران باستان) (THE LAWS OF THE ANCIENT PERSIANS) (HZ17154)

8,500,000 ریال
خرید

شرح مأموریت فرستادگان پادشاه انگلستان به دربار ایران در سالهای ۱۱-۱۸۰۷ (AN ACCOUNT OF THE TRANSACTIONS OF HIS MAJESTY’S MISSION TO THE COURT OF PERSIA IN THE YEARS 1807-11) (مصور) (HZ17149)

5,600,000 ریال
خرید

هفتمین پادشاهی بزرگ شرقی (تاریخ ساسانیان) (THE SEVENTH GREAT ORIENTAL MONARCHY) (مصور) (HZ17147)

5,600,000 ریال
خرید

A HEBREW AND ENGLISH LEXICON OF THE OLD TESTAMENT واژه نامه عبری انگلیسی عهد عتیق (کتاب مقدس)، ویلیام جسینیوس (HZ16485)

3,800,000 ریال
خرید