تخفیف!

اسناد صورت اراضی قنات مزرعۀ خرم آباد و اجاره نامه های موقوفات آن (آران ـ کاشان)

۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال

بازخوانیِ اسناد صورت اراضی قنات مزرعۀ خرم آباد و اجاره نامه های موقوفات آن است که بیشتر مربوط به دورۀ قاجار میباشد. همراه با دو فهرست فنی در پایان آن: فهرست اسماء و عبارات خاصه، فهرست سجع مهرها.

توضیحات

فروست: معرفی میراث مخطوط؛ (۱۶۵)