الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
زبان کردی

ریبه ریی تیگه یشتن له هه لسوکه وتی مندال (مندال چی بوچی ده کات) (HZ19120)

550,000 ریال
خرید

بارودوخی سیاسی، کومه لایه تی و میژوویی عه شیره ی بارزان

1,500,000 ریال
ناموجود

تیئورییه کلاسیکه کانی کومه لناسی تیم دیلانی (Qq17235)

1,200,000 ریال
خرید

دیوانی کوردی؛ مسته فا یه گی ساحیبقران (Qq17234)

750,000 ریال
خرید

ئیکیگای نهینی ژاپونییه کان بوژیانیکی به خته وه ر و ته مه نیکی دریژ (Qq17233)

600,000 ریال
خرید

پیکه نینی گه دا (Qq17232)

450,000 ریال
خرید

دیوانی نالی ؛ مه لا خدری ئه حمه دی شاوه یسی میکائیلی (Qq17231)

500,000 ریال
خرید

دیوانی مه حوی ؛ مه لا محه ممه دی بالخی (Qq17230)

550,000 ریال
خرید

چه ند لاپه ریه ک له میژووی خه باتی خوله پیزه (مه حموود خانی پیروز خان) و هه قاله کانی له تیکوشانی کوردایه تیدا (Qq17229)

520,000 ریال
خرید

چریکه و تاریکستانی ساله سپییه کان (Qq17228)

600,000 ریال
خرید

کورد؛ بونیادیکی نه خه ملیوو (Qq17227)

650,000 ریال
خرید

روانداز؛ میژوو و بیره وه رییه کان (مصور)

1,250,000 ریال
ناموجود

ئاشتی؛ ئیسلام، دیموکراسی و روژئاوا (Qq17225)

640,000 ریال
خرید

خویندنه وه ی خیرا F1 (Qq17224)

550,000 ریال
خرید

یه نده کانی پیره میرد Pendekani Piremerd (Qq17223)

950,000 ریال
خرید

ئاماده سازیی بو ژیانی هاوسه ریی (Qq17222)

650,000 ریال
خرید

کتیبی سیا سه ت رافه کردنی هزره مه زنه کان به زمانی ساده (Qq17221)

950,000 ریال
خرید

دیوان عرفانی جعفر قلی زنگلی

1,050,000 ریال
ناموجود

ره شه بای مه ر گ هیرشی مه غول بو سه ر جیهانی ئیسلامی (ًQq17218)

950,000 ریال
خرید

قورئان و پاکسازیی و چاکسازیی له هه ریمی کوردستان دا (Qq17217)

1,100,000 ریال
خرید