الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
ایران شناسی

سکه های پادشاهان ایران (صفویان – افغانها – افشارها – زندیها – قاجارها) (THE COINS OF THE SHAHS) (مصور) (HZ17166)

7,500,000 ریال
خرید

بررسیهائی درباره دین زردشت (ZOROASTRISCHE STUDIEN) (HZ17165)

5,900,000 ریال
خرید

درباره وزن شعر در اوستا (UBER DIE METRIK DES JUNGEREN AVESTA) (HZ17164)

5,500,000 ریال
خرید

یاد داشتی درباره کیش مهر (اصل آن، ماهیت آن و آئین راز آمیز آن) (MEMOIRE SUR LE CULTE DE MITHRA) (HZ17163)

4,000,000 ریال
خرید

تاریخ ایران (از آغاز سده نوزدهم تا سال ۱۸۵۸) (A HISTORY OF PERSIA FROM THE BEGINNING OF THE NINETEENTH CENTURY TO THE YEAR 1858) (HZ17162)

5,400,000 ریال
خرید

مشاهدات سفر از بنگال به ایران (در سالهای ۷-۱۷۸۶) (OBSERV ATIONS MADE ON A TOUR FROM BENGAL TO PERSIA IN THE YEARS 1786-7) (HZ17161)

4,800,000 ریال
خرید

نامه خسروان؛ نخسین نامه (THE BOOK OF SOVEREIGNS) (مصور) (HZ17160)

8,500,000 ریال
خرید

بوستان سعدی (THE BUSTAN OF SA’DI) (HZ17159)

8,500,000 ریال
خرید

جمهوری ونیز و ایران (LA REPUBBLICA DI VENEZIA E LA PERSIA) (HZ17158)

7,500,000 ریال
خرید

تلفیق الأخبار و تلقیح الأثار فی وقایع قزان و بلغار و ملوک التتار (VESTIGES OF EVENTS AMONG THE QAZANS) (2 جلد در یک مجلد) (HZ17157)

7,400,000 ریال
خرید

ششمین پادشاهی بزرگ شرقی (تاریخ اشکانیان) (THE SIXTH GREAT ORIENTAL MONARCHY) (HZ17156)

5,500,000 ریال
خرید

ماتیکان هزار داتستان (دادهای ایران باستان) (THE LAWS OF THE ANCIENT PERSIANS) (HZ17154)

8,500,000 ریال
خرید

نوشته های فارسی باستان هخامنشی (INSCRIPTIONES PALAEO-PERSICAE ACHAEMENIDARUM) (مصور) (HZ17153)

10,900,000 ریال
خرید

تاریخ هنر در ایران (HISTORY OF ART IN PERSIA) (مصور) (HZ17152)

8,500,000 ریال
خرید

تاریخ شعر فارسی (STORIA DELLA POESIA PERSIANA) (2 جلد در یک مجلد) (HZ17151)

7,000,000 ریال
خرید

سفرنامه در ایران و شرق دور (وصف زیبائیهای سرزمین، کشورداری، گیاهان پزشکی و جز آن) (مصور) (HZ17150)

11,100,000 ریال
خرید

شرح مأموریت فرستادگان پادشاه انگلستان به دربار ایران در سالهای ۱۱-۱۸۰۷ (AN ACCOUNT OF THE TRANSACTIONS OF HIS MAJESTY’S MISSION TO THE COURT OF PERSIA IN THE YEARS 1807-11) (مصور) (HZ17149)

5,600,000 ریال
خرید

مانی؛ پژوهش درباره دین مانوی (MANI FOR SCHUNGEN UBER DIE MANICHAISCHE RELIGION) (HZ17148)

4,500,000 ریال
خرید

هفتمین پادشاهی بزرگ شرقی (تاریخ ساسانیان) (THE SEVENTH GREAT ORIENTAL MONARCHY) (مصور) (HZ17147)

5,600,000 ریال
خرید

درباره حالات عباس شاه ایران (DELLE CONDITIONI DI ABBAS RE DI PERSIA) (HZ17146)

3,500,000 ریال
خرید