فصلنامه نقد ادبی، شماره 27

1,400,000 ریال

فصلنامه علمی ـ پژوهشی
مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
گزاره های زبانی و ادبیت کلام / تقی پورنامداریان / نقد مطالعات تطبیقی اقتباس در پژوهش های ادبی و سینمای ایران / زهرا حیاتی
پیوند وزن و محتوا در شعر مصطفی رحماندوست و ناصر کشاورز / نجمه دری، سمیه رضایی و زینب رضایی
بازتاب اندیشه سیاسی رشید الدین فضل الله همدانی در ساختار زبانی مکاتبات وی / عبدالله رادمرد ، مهناز محمدزاده

موجود

کد محصول : HZ14320
نام محصول : فصلنامه نقد ادبی، شماره 27

توضیحات

سال هفتم، پاییز 1393

توضیحات تکمیلی

وزن 330 گرم