فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران، شماره 57 ـ 58

2,450,000 ریال

زندگی روزمره و سبک زندگی در ایران / در کوچه پس کوچه های طهرون / شرحی بر یک عکس تاریخی / گزارش همایش بین المللی نقد و بررسی منابع مطالعاتی آذربایجان و ایران / پان ایرانیسم، پان ایرانیستها و فرایند تشکیل حزب پان ایرانیست (1320 ـ 1330) و…

موجود

توضیحات

سال 15، بهار و تابستان 1390

توضیحات تکمیلی

وزن 790 گرم