فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران، شماره 52

1,650,000 ریال

نقض حقوق مخالفان سیاسی در دوره پهلوی / حسینیه صدر العلماء سجادیان / خاطرات فرهنگی و سیاسی یک خاطره نگار / آخرین روزهای سردار اقدس / یادگار افغانستان

موجود

توضیحات

سال 13، زمستان 1388

توضیحات تکمیلی

وزن 570 گرم