اطلاع رسانی و ارتباطات (فصلنامه نقد کتاب، شماره 4 ـ 3)

1,640,000 ریال

ضرورت تحول در ساختار سالنامه آماری ایران / مدل های مدیریت، تصمیم گیری و برنامه ریزی در کتابخانه ها / مدیریت فرایندهای رقومی سازی اسناد و مدارک
گوگل در خدمت کتابخانه ها / روزنامه نگاری در رسانه های اجتماعی / شیوه نگارش در رسانه ها / واکاوی حقوق مالکیت فکری در ایران / تولید دانش یا کپی دانش

موجود

کد محصول : HZ14223
نام محصول : اطلاع رسانی و ارتباطات (فصلنامه نقد کتاب، شماره 4 ـ 3)

توضیحات

سال اول، پاییز و زمستان 1393

توضیحات تکمیلی

وزن 430 گرم