اطلاع رسانی و ارتباطات (فصلنامه نقد کتاب، شماره 6)

1,620,000 ریال

معماری اطلاعات برای حرفه مندان اطلاع رسانی / پیش درآمدی بر دیداری سازی اطلاعات / نگاهی فلسفی به روابط عمومی دوفضایی
کمپین دیپلماسی رسانه ای / ارزیابی نشر کتاب در حوزه روابط عمومی / استراتژی در فرهنگ و رسانه / تعامل انسان و اطلاعات در جامعه اطلاعاتی / نوشتار درمانی /کتاب، ارتباطات میان فردی و توسعه

موجود

کد محصول : HZ14225
نام محصول : اطلاع رسانی و ارتباطات (فصلنامه نقد کتاب، شماره 6)

توضیحات

سال دوم، تابستان 1394

توضیحات تکمیلی

وزن 430 گرم