اخبار خراسان در مطبوعات دورۀ محمدرضا شاه پهلوی (جلد 5)

4,800,000 ریال

پنجمین جلد از مجلدات 40 گانۀ اخبار خراسان در مطبوعات دورۀ محمدرضا شاه پهلوی.
قبلتر اخبار خراسان در دورۀ قاجار در17 جلد و دورۀ پهلوی اول (رضا خان) در 18 جلد از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر شد. اینک مجلدات مربوط به مطبوعات دورۀ محمدرضا شاه پهلوی به ترتیب، از سوی همین ناشر منتشر میشود.

کد محصول : -
نام محصول : اخبار خراسان در مطبوعات دورۀ محمدرضا شاه پهلوی (جلد 5)

توضیحات تکمیلی

وزن 455 گرم