اخبار خراسان در مطبوعات دورۀ محمدرضا شاه پهلوی (جلد ۱۲)

۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال

دوازدهمین جلد از مجلدات 40 گانۀ اخبار خراسان در مطبوعات دورۀ محمدرضا شاه پهلوی.
قبلتر اخبار خراسان در دورۀ قاجار در17 جلد و دورۀ پهلوی اول (رضا خان) در 18 جلد از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر شد. اینک مجلدات مربوط به مطبوعات دورۀ محمدرضا شاه پهلوی به ترتیب، از سوی همین ناشر منتشر میشود.
از جلد دوازدهمِ به بعد، در سال 1403 شمسی منتشر شده است.

کد محصول : -
نام محصول : اخبار خراسان در مطبوعات دورۀ محمدرضا شاه پهلوی (جلد ۱۲)

توضیحات تکمیلی

وزن 455 گرم