الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
المواعظ والاعتبار فی ذکر الخطط والآثار/لتقی الدین أحمد بن علی بن عبدالقادر المقریزی المتوفی سنة 845 هـ/ 1442م، تحقیق وحواشی: الدکتور أیمن فؤاد سید
[wc_sorting]