الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
انتشار نسخه های خطی عربی واتیکان به مناسبت همایش بین المللی مخطوطات مشرق زمین

در راستای اجرای همکاری فیمابین مؤسسۀ اورینتال و دبیرخانۀ همایش برای انتشار بخشی از کتابهای این رخداد بین المللی، فهرست نسخه های عربی کتابخانه واتیکان مشتمل بر معرفی حدود ۲۰۰۰ نسخۀ خطی عربی، ترجمه شده از ایتالیایی به عربی به قلم سید صادق حسینی اشکوری از سوی مؤسسۀ اورینتال منتشر شد. نام این کتاب «المخطوطات العربیة فی مکتبة الفاتیکان» است و عبارت «بمناسبة مؤتمر المخطوطات الشرقیة الدولی» بر روی جلد آن نقش بسته است

.این کتاب، بیست سال پیش در ایران منتشر و سپس نایاب شده بود.

محورهای اصلی همایش بین المللی مخطوطات مشرق زمین از قرار ذیل است:

۱. معرفی تفصیلی نسخه های ارزندۀ خطی در کتابخانه های قاره آسیا (در موضوعات مختلف)

۲. فهرست نگاری مخطوطات در کتابخانه های شخصی، موزه ها و کتابخانه های جهان مربوط به مشرق زمین

۳. مقایسه بین مخطوطات اسلامی و سایر ادیان

۴. شیوه های نوین حفاظت و مرمت مخطوطات شرقی

۵. شیوه های نوین فهرست نگاری مخطوطات شرقی

۶. نقد کتابهای مصحّح و فهارس چاپ شده در حوزۀ مطالعات شرقی

۷. شناسائی ظرفیتهای کتابخانه ها، مراکز تحقیقاتی، و موزه های واجد مخطوطات شرقی

۸. تصحیح و احیای متون منتشر نشده (رسائل کوتاه، کتابهای خطی)

۹. دیجیتال سازی مخطوطات شرقی/ راهکارهای نوین، چالشها و ظرفیتها

۱۰. سایر موضوعات مرتبط به میراث کهن مخطوط

همچنین، دبیرخانه از گروههای علمی که قصد برگزاری پنل تخصصی شامل چند سخنرانی و مقاله، در موضوعات مرتبط را دارند استقبال می کند.

سايت همايش به زبانهای فارسی و انگلیسی: www.orientalconferences.ir