الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
جلد ۱۵ اخبار خراسان دورۀ پهلوی منتشر شد

جلد ۱۵ اخبار خراسان دورۀ پهلوی منتشر شد. این مجلد مشتمل بر دو روزنامه است:
روزنامۀ آفتاب شرق از ۲۶ بهمن ۱۳۱۵ تا ۱۵ اسفند ۱۳۱۸
روزنامۀ مهر منیر از ۲ اردیبهشت ۱۳۰۶ تا ۱۳ اسفند ۱۳۰۷
مجلدات اخبار خراسان را از همین فروشگاه تهیه کنید.