الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
افزایش شش هزار صفحه به اخبار خراسان (دوره های قاجار و پهلوی)
اخبار خراسان دوره پهلوی اول، جلد 14

تاکنون مجموعه «اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار» در سیزده جلد (ده هزار صفحه)، شامل اخبار خراسانی مندرج در مطبوعات دوره قاجار، از ابتدای تأسیس روزنامه کاغذ اخبار، تا سال‌های پایانی سلطنت احمدشاه قاجار طی سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۹ و «اخبار خراسان در مطبوعات دوره رضا شاه پهلوی» دربردارنده اخبار و وقایع خراسانی موجود در مطبوعات دوره سلطنت رضاشاه پهلوی؛ یعنی از ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ تا ۳ شهریور ۱۳۲۰ در چهارده جلد (در ده هزار صفحه) طی سالهای ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از سوی مجمع ذخائر اسلامی، منتشر شده است.
با چاپ و انتشار جلد ۱۴ اخبار خراسان در مطبوعات دوره رضاشاه، تقریباً مطالب خراسانی این دو دوره پایان یافت و می‌بایست طبق برنامه ریزی انجام یافته، پژوهشگر مجموعه جناب آقای سید مهدی سید قطبی «اخبار خراسان در دوره محمدرضا شاه» را آماده و منتشر نماید ولی خوشبختانه دسترسی به چند روزنامه نایاب و نفیس دوره رضاشاه و دوره قاجار که سالها مورد جستجو و پیگیری بود میسر گردید.
به نظر میرسد طی ماههای آتی حدود چهار جلد (در سه هزار صفحه) به اخبار اخبار خراسانی دوره رضاشاه و چهار جلد (در سه هزار صفحه) به اخبار خراسانی دوره قاجار افزوده گردد که با گردآوری و چاپ اخبار تازه یافته، حدود ۹۵ درصد اخبار خراسانی دوره قاجار و ۹۵ درصد اخبار خراسانی دوره رضاشاه در مجموعه «اخبار خراسان…..» گردآوری خواهد شد.
به امید حق اگر توفیق یار بود بعد از کامل نمودن اخبار دوره های رضاشاه و قاجار، اخبار خراسان در دوره محمدرضا شاه، به تدریج طی سالهای ۱۴۰۲-۱۴۰۴ از سوی پژوهشگر آن آماده سازی شده و از سوی ناشر، به دنیای کتاب تقدیم خواهد گشت.