الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
دو مجلد دیگر از اخبار خراسان در دورۀ پهلوی، بزودی منتشر میشود

جلد نهم و دهم از اخبار خراسان در دورۀ رضا شاه پهلوی، بزودی از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر میشود. از این روی انتظار میرود دورۀ ارزشمند این مجموعۀ نفیس تا پایان سال جاری به ۱۲جلد برسد.
مجلد نهم مشتمل بر ادامۀ مطالب مندرج در روزنامۀ آزادی (از مهر ماه ۱۳۱۹ تا شهریور ۱۳۲۰) و روزنامۀ بهار از ۱۲ آذر ۱۳۰۷ تا ۷ دی ۱۳۰۸
مجلد دهم مشتمل بر روزنامۀ بهار از ۹ دی ۱۳۰۸ تا ۱۵ شهریور ۱۳۰۹