الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
قابل توجه فهرست نویسان و سند خوانها: نکته های مهم آموزشی، بزودی منتشر میشود (منتشر شد)

متن کوتاه، کاربردی، مصور و مفید با عنوان (نکته های مهم آموزشی) از سری متون آموزشی مدرسۀ مخطوطات بزودی به قلم سید صادق حسینی اشکوری منتشر میشود.
فهرست مطالب کتاب از قرار ذیل است:

۱. شیـوۀ کتابت نام کاتب ۱۰
۲. مشـکلات الف و لام ۱۳
۳. تکنیکِ”ذهن خوانی ممنوع” ۱۷
۴. جزئیات نسبتها را از دست ندهید ۱۹
۵. نقطه‌ها را درست بخوانید ۲۵
۶. گاهی ننوشتن بهتر از ناقص نوشتن است ۲۸
۷. قواعد، وحی منزل نیستند. ذوق هم لازم است ۳۰
۸. ارتباط بین یادداشتها را ذکر کنید ۳۲
۹. به حروف اعتماد کنیم یا اعداد؟ ۴۱
۱۰. دستبرد در اسماء جغرافیایی ممنوع ۴۶
۱۱. در تعبیرات دقت کنید ۴۸
۱۲. ملازمه‌ای بین مکان کتابت و سکونت نیست ۵۰
۱۳. بعضی از کاتبان کد شناسایی دارند ۵۳
۱۴. نسخه را به گونه‌ای معرفی کنید که خواننده بدون مراجعه، فضای توصیف شما را درک کند؛ (ربطها و بی‌ربطی‌ها را بیان کنید) ۵۶
۱۵. حرف یا حروف زائد در مهرها؟ ۶۱
۱۶. عبارت «منه دام ظلّه» آیا می‌تواند شامل مُردگان هم بشود؟! ۶۴
۱۷. جابجائی یا یک کاسه کردن نسبتها ممنوع ۶۷
۱۸. همۀ تاریخها را ذکر کنید ۶۹
۱۹. مثالی دیگر دربارۀ کدهای کاتبان ۷۱
۲۰. مقایسۀ کاتبان دو نسخه ۷۴
۲۱. دو تاریخ به ظاهر مغایر ۷۹
۲۲. جای خالی کاتب ۸۲
۲۳. مهر ناخوانا با پیچیده فرق دارد ۸۴
۲۳. ارتباط بین مهرها را ذکر کنید ۸۶
۲۴. رونویسی مهرها آنطور که هست ۸۸

نکته های آموزشی را از این لینک تهیه کنید