الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
اخبار خراسان در مطبوعات دورۀ محمدرضا شاه پهلوی منتشر شد

اولین و دومین جلد از مجلدات 40 گانۀ اخبار خراسان در مطبوعات دورۀ محمدرضا شاه پهلوی.
قبلتر اخبار خراسان در دورۀ قاجار در17 جلد و دورۀ پهلوی اول (رضا خان) در 18 جلد از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر شد. اینک مجلدات مربوط به مطبوعات دورۀ محمدرضا شاه پهلوی به ترتیب، از سوی همین ناشر منتشر میشود. البته 40 جلد تخمین اولیه است و ممکن است حتی تعداد مجلدات این تاریخ، به بیش از 40 جلد نیز برسد.
انتشار این کتاب از آغاز سال 1402 هجری خورشیدی شروع شده و طبق برنامه ریزی انشاء الله در طی دو سال انجام خواهد شد.
این کتاب را می توانید از همین فروشگاه الفهرست خریداری کنید.
برای خرید جلد اول اینجا را کلیک کنید.
برای خرید جلد دوم اینجا را کلیک کنید.